En application des mesures de confinement édictées par les autorités, les circulations prévues ce jour sont annulées.

Overeenkomstig de door de autoriteiten vastgestelde inperkingsmaatregelen wordt het voor vandaag geplande verkeer opgeschort.

In accordance with the containment measures decreed by the authorities, the traffic planned for today is cancelled.